FAQ

Kan ik als particulier failliet gaan?

Ja, dat kan.

Als u meer dan twee schuldeisers heeft die u niet kunt betalen, kunt u failliet gaan. U kunt zelf het initiatief nemen door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, maar mensen die nog geld van u krijgen, kunnen ook de eerste stap zetten en uw faillissement aanvragen.

Er moeten minimaal twee schuldeisers zijn om zo’n verzoekschrift te kunnen indienen. U krijgt dan een brief van de rechtbank dat uw faillissement is aangevraagd, dat er een zitting staat gepland op een bepaalde datum en dat u wordt opgeroepen om dan te verschijnen. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt u vrijwel zeker failliet verklaard. Gaat u wel, dan kunt u zich nog verweren. Bijvoorbeeld als er helemaal geen schuld bestaat, of als u het eigenlijk best kunt betalen, of als u de vordering betwist (als er wel een rekening is gekomen, maar die ander prutswerk heeft geleverd).

U mag zonder advocaat op die zitting verschijnen. Dat is niet verstandig. Zo’n faillissementszitting is vaak een heel technisch verhaal. Een vordering betwisten, bijvoorbeeld, moet gemotiveerd gebeuren. De zitting moet goed worden voorbereid. Er moeten stukken naar de rechtbank worden gestuurd en nog belangrijker: u krijgt maar één kans. Als u die verknoeit, bent u failliet met alle ellende van dien, terwijl dat faillissement in sommige gevallen niet terecht is.

Dan liever in de WSNP!

Wat is Insolad?

Wat is Insolad?

Insolad is de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Alleen advocaten die veel weten van faillissementsrecht en die in hun praktijk veel werk op dat gebied doen, mogen lid worden van Insolad. Ze treden bijvoorbeeld op als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Ze begeleiden overnames uit faillissementen en doorstarts. Ze begeleiden ondernemingen of particulieren die in financieel zwaar weer verkeren. Ze voeren procedures over zaken die met het insolventie­recht te maken hebben of adviseren daarover.

Cees van der Maas, Archie Verhoog en Oscar Philips hebben de Insolad/Grotius specialisatieopleiding faillissementsrecht  gevolgd aan de Grotius Academie en zijn lid van Insolad. We durven bij Van der Maas & Verhoog Advocaten wel te spreken van een ‘hoge Insolad-dichtheid’.

Meer weten over deze vereniging? Kijk op www.insolad.nl

Faillissement of WSNP?

Waarom zou u als particulier failliet willen of moeten, als er een alternatief is waarmee u wél uit de schulden komt? Dat alternatief heet de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Als iemand uw faillissement aanvraagt, krijgt u bericht van de rechtbank met een oproep om naar de zitting te komen. Maar u kunt ook kiezen voor een schuldsaneringstraject. U moet dan wel binnen een bepaalde termijn reageren.

Eigenlijk kan iemand die uw faillissement aanvraagt, u versneld aan een WSNP-traject helpen waarmee u van die ellendige schulden afkomt. Dat is veel gunstiger dan een faillissement, want zo’n traject duurt drie jaar en dan kunt u tenminste weer met een schone lei beginnen.

Wilt u advies over dit dilemma? Maak een afspraak via 050 537 50 10

Als je failliet verklaard wordt als particulier, wat houdt dat in?

Zijn er meerdere crediteuren die nog geld van u krijgen, dan kunnen ze afzonderlijk van elkaar beslag leggen op uw woning, op uw loon, op uw sieraden enz. Als er veel schuldeisers zijn, wordt het een onoverzichtelijke boel. Daarom is het faillissement bedacht om de zaken gestructureerd af te handelen. Een faillissement is in feite één groot, gestructureerd beslag op uw vermogen. Alle vorderingen worden bij elkaar geveegd in dat grote, gestructureerde faillissementsbeslag en de schuldeisers kunnen afzonderlijk niets meer bij u proberen te halen.
De curator is degene die door de rechtbank wordt benoemd om een faillissement zorgvuldig af te handelen. Hij vereffent en beheert het vermogen, en als hij klaar is, heft hij het faillissement weer op.

Daar schiet u als particulier niets mee op. U krijgt alleen maar meer schulden. De schulden die u had, worden misschien vereffend met de opbrengst van uw spullen, maar de curator moet ook betaald worden en schulden die niet kunnen worden betaald uit de opbrengst van uw spullen, blijven gewoon bestaan. 

Een van de dingen die u kunt doen, als er nog een beetje vermogen is, is een akkoord aanbieden aan uw schuldeisers. Dat kan vóór het faillissement en dan hoeft u niet failliet te gaan, of tijdens het faillissement. U spreekt dan met alle schuldeisers af dat ze een bepaald deel van hun vordering betaald krijgen. Tijdens faillissement moet dan iets meer dan de helft van de schuldeisers akkoord gaan. Lukt dat, dan kunt u het akkoord ter goedkeuring voorleggen aan de rechtbank en bent u vervroegd van uw faillissement af.

Wat doet een curator in een faillissement?

Een faillissement moet netjes worden afgewikkeld. De curator beheert wat er aan vermogen is en verkoopt wat verkocht kan worden. Zijn doel is om zo veel mogelijk geld te verdelen onder de schuldeisers. De curator is er verantwoordelijk voor dat alle schulden worden gecontroleerd. Als er iets te verdelen valt onder uw schuldeisers, komt er vaak een verificatievergadering waarin alle ingediende schulden worden vastgesteld. Aan de hand van die informatie maakt de curator een uitdelingslijst. Hierop staat hoe veel er in de boedel zit, hoe veel crediteuren er zijn geverifieerd en een berekening om te bepalen wie wat krijgt. Soms is er helemaal niets te verdelen en wordt er afgewikkeld ‘bij gebrek aan baten’. Dan is er nog een tussenvorm, de ‘vereenvoudigde afwikkeling’, wat inhoudt dat er wel wat geld is, maar alleen genoeg om de hoogst gerangschikte crediteuren te betalen. Dat zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Als u het faillissement met een akkoord afwikkelt, eindigt het ook met een soort uitdelingslijst, omdat er geld beschikbaar is om in elk geval iets te betalen. Het verschil is dat u met een ‘normale’ afwikkeling niets opschiet, omdat de schulden die niet betaald worden, blijven bestaan. Met een akkoord is dat anders, want dan blijven er geen schulden over.

Faillissement afgewikkeld, en dan is er ineens geld. Wat nu?

Stel, u bent failliet gegaan. Het faillissement is afgewikkeld en weer opgeheven. En dan krijgt u ineens een hoop geld, bijvoorbeeld uit een erfenis. De vraag is: kunnen de schuldeisers dan weer bij u aankloppen?

Het antwoord is ja. De crediteuren kunnen trouwens sowieso bij u aankloppen. Voor het deel dat vanuit het faillissement onbetaald is gebleven, kunnen zij u in theorie tot in lengte van dagen achtervolgen. Zij zouden dus bijvoorbeeld beslag kunnen leggen op die erfenis.

Onder bepaalde omstandigheden kan ook het faillissement worden heropend. We noemen zo’n dikke meevaller namelijk ook wel ‘nagekomen baten’. De belastingdienst en de bank zijn meestal de grootste schuldeisers. Zij zien vaak  als eerste dat er geld binnenkomt. Zij kloppen vervolgens bij de curator aan, die het faillissement heropent en zijn taken als vereffenaar weer oppakt.

Waarom bestaat de WSNP?

De WSNP is ontstaan vanuit de behoefte om de enorme hoeveelheid particuliere faillissementen die er waren, terug te dringen. Particuliere faillissementen vormden een maatschappelijk probleem. Er waren veel mensen met veel schulden die in feite buiten de samenleving stonden.

Toen is bedacht om voor bedrijven het faillissement te laten voortbestaan en voor particulieren zo veel mogelijk WSNP-trajecten op te zetten. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want als iemand zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en oplichting, vinden we het geen goed idee om de schulden weg te poetsen met de WSNP.

U moet dan ook aan bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de WSNP. Het belangrijkste daarbij is dat u te goeder trouw moet zijn met betrekking tot het ontstaan van uw schulden. Als u bijvoorbeeld uw baan bent kwijtgeraakt, ziek bent geworden, door een samenloop van omstandigheden weinig inkomsten meer heeft en geprobeerd heeft om het ene gat met het andere te vullen, dan maakt u een goede kans om in aanmerking te komen voor de WSNP als u er niet meer uitkomt.

Bij Van der Maas & Verhoog Advocaten hebben we gemiddeld 200 WSNP-sanieten (mensen die in de schuldsanering zitten), verdeeld over twee bewindvoerders.

Wat als ik me als WSNP-er niet aan de regels houd?

Als u in een WSNP-traject terechtkomt, zijn er een aantal regels en afspraken waaraan u zich moet houden. Die zijn best streng en we kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is, u daaraan te houden. Ook moet u hard werken om geld te verdienen voor uw schuldeisers. Toch zijn die regels er niet voor niets. Het is onze taak als bewindvoerder om erop te letten dat het allemaal goed gaat met u én voor u.

Houdt u zich niet aan de regels, dan gaan we natuurlijk eerst met u in gesprek. Gaat het langere tijd niet goed ondanks allerlei waarschuwingen, dan kunnen we als bewindvoerder een verhoor aanvragen bij de rechter-commissaris. Dan is het al behoorlijk mis.

Mocht dit verhoor nog altijd geen resultaat opleveren omdat u de regels blijft overtreden, dan kan de rechtbank beslissen dat u uit de WSNP wordt gezet en dat u niet met een schone lei opnieuw mag beginnen. Uw schulden blijven dan gewoon bestaan, en mogelijk belandt u dan alsnog in een faillissement.

Kan ik als particulier bij Van der Maas en Verhoog Advocaten terecht?

Jazeker. Particulieren kunnen net zo goed juridische problemen of vragen hebben als bedrijven.

U kunt als particulier een huis huren of verhuren en daar ellende mee hebben. U kunt een probleem met de belastingdienst of uw werkgever hebben. U kunt behoefte hebben om uw scheiding in goed overleg te regelen. U heeft een geschil met de buurman over waar de erfgrens ligt. Of misschien bent u wel een particulier die ook ondernemer is. Dan heeft u bijvoorbeeld algemene voorwaarden nodig of heeft u een incassoprobleem.

Volmondig ja!

Ik heb last van een wanbetaler. Hoe krijg ik mijn geld?

Als er meerdere partijen zijn die nog geld moeten krijgen van iemand, moet u er als crediteur voor zorgen dat u zo aantrekkelijk mogelijk bent om te betalen. Dat bereikt u door het hardst te schreeuwen en door de debiteur onder druk te zetten. Bijvoorbeeld door beslag te leggen of, de grootste druk die er is: zijn faillissement aan te vragen. Als hij dan niet betaalt, gaat hij failliet. Een faillissementsaanvraag is een redelijk voordelig en snel drukmiddel.

Let op: er moeten minimaal twee crediteuren zijn om het faillissement te kunnen aanvragen.

Lees ook Tips van de Meester: Faillissement als incassomiddel

Moet elke ondernemer algemene voorwaarden hebben?

Partijen die zaken met elkaar doen, maken bij elke opdracht of bestelling afspraken over hoe ze met elkaar willen omgaan. Sommige van die afspraken gelden specifiek voor één overeenkomst, zoals de beschrijving van het product dat wordt besteld, de prijs en de leverdatum. Die horen bij wat we een kernbeding noemen. We zetten ze in de overeenkomst. Afspraken die voor elke overeenkomst gelden, kunt u opnemen in uw algemene voorwaarden. Om een voorbeeld te noemen: u belooft aan elke opdrachtgever dat u informatie die u van hem krijgt, vertrouwelijk zult behandelen en verlangt dat hij hetzelfde doet met de informatie die hij van u krijgt.

Het is zeker niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Als u wilt, kunt u voor elke opdracht een overeenkomst maken waarin u alle voorwaarden en afspraken vastlegt. Het is niet eens verplicht een schriftelijke overeenkomst te maken voor opdrachten die u aanneemt of uitbesteedt.
Maar hoe makkelijk is het vaste afspraken te hebben met regelmatig terugkerende klanten en direct aan de opdracht te kunnen beginnen? Als er dan iets mis gaat, staat u veel sterker. Het gebruik van algemene voorwaarden maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Tenminste… als ze goed in elkaar zitten, niet onredelijk zijn en behoorlijk ter hand zijn gesteld. Gedegen juridisch advies inwinnen is wel het minste wat u zou moeten doen.

Lees meer over algemene voorwaarden in Tips van de Meester

Advocaten zijn duur. Wat kosten jullie?

Onze beroepsgroep heeft de naam duur te zijn. Daar kunnen we weinig aan doen. Wel kunnen we u geruststellen over het uurtje-factuurtje-principe. Bij ons is het niet zo dat u een paar honderd euro kwijt bent zodra u uw voeten veegt op onze mat. Of dat we de stopwatch indrukken zodra we de telefoon horen overgaan. Onze uren worden ruim bemeten en we letten echt niet op elk briefje of telefoontje. Maar ja, er moet uiteindelijk natuurlijk wel iets worden betaald. Over onze tarieven zijn we open.

Tarieven

Ons standaard uurtarief is € 203 plus 6% kantoorkosten en 21% btw.
Maar ja, wat is standaard als je maatwerk levert en elke situatie weer anders is? Het standaard uurtarief is in ieder geval een handig uitgangspunt. Afhankelijk van de aard of het belang van een zaak kunnen andere tarieven en aantrekkelijke kortingen gelden. Daarin zijn wij concurrerend. Wij hanteren bijvoorbeeld speciale incassotarieven.

Lees meer over ons speciale incassotarief

Helderheid over de kosten

  • Wij vertellen u eerlijk wat er in uw zaak kan gebeuren en wat dat kan doen met de kosten. En als we denken dat een juridische actie meer kost dan oplevert, raden wij deze actie af.
  • Sommige advocaten brengen zelfs de kleinste handelingen tot op de minuut in rekening. Wij komen onze cliënten daarin juist tegemoet.
  • Bepaalde kosten, zoals rechtbank- of deurwaarderskosten, moeten vooraf worden betaald.
  • Wij factureren altijd gespecificeerd en transparant.
  • Voor ondernemers hebben wij de MKB Deal ontwikkeld. Hiermee kunt u voor een zeer scherpe prijs bij ons terecht voor allerlei juridische adviezen, oplossingen en handelingen.

Bekijk hier hoe de MKB Deal werkt

Help, ik heb schulden! Wat kan ik doen?

Het kan lukken als u het serieus aanpakt: een betalingsregeling is een van de mogelijkheden om op een gestructureerde manier van uw schulden af te komen. Als particulier kunt u proberen een betalingsregeling te treffen met al uw schuldeisers. Daarbij zijn uw houding en gedrag heel belangrijk. Om te beginnen moet u ervoor zorgen dat uw lopende verplichtingen op orde zijn. Hiermee laat u zien dat u niet alles in het honderd laat lopen. Verder moet u proberen de regeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor uw schuldeisers; bied niet aan een tientje per maand te betalen als de schuld vijfduizend euro is. Daar neemt niemand genoegen mee. Bied een zo hoog mogelijk bedrag per maand aan, maar wel zo dat het u niet verder in de problemen brengt. Tot slot is het een goede zet om de eerste termijn alvast te voldoen op het moment dat u de betalingsregeling voorstelt. Daarmee laat zien dat u serieus bent en kweekt u goodwill en vertrouwen bij de ander.

U betaalt wel rente over uw schuld. Als advocaten proberen wij altijd een regeling te krijgen waarbij de rente stopt.

Komt u er niet meer uit? Is er geen geld om een afbetalingsregeling te treffen? Dan moet u als particulier toch de WSNP overwegen. Ook daar kunnen wij in bemiddelen.

Wij willen scheiden, maar dan zonder vechtscheiding

Gefeliciteerd! U wilt uw echtscheiding op een respectvolle manier regelen. En dat is heel goed mogelijk. Samen scheiden is sneller, (stukken) goedkoper en, het allerbelangrijkste, veel minder belastend voor u en uw kinderen. Bij Van der Maas & Verhoog Advocaten kunt u alles doornemen, afspreken, vastleggen en bij de rechtbank neerleggen met één gezamenlijke advocaat. Uw advocaat is er voor u allebei: hij bewaakt het proces en zorgt ervoor dat u beiden tevreden bent met de afspraken.

Hoe treffen we een omgangsregeling?

Zit u in een scheiding, dan moet er een ouderschapsplan worden gemaakt waarin de basale zaken rondom de kinderen zijn geregeld: waar ze wonen, hoe vaak en hoe lang ze elk van beide ouders zien, hoe het overblijven op school wordt geregeld, of ze tatoeages mogen als ze dat zouden willen… Zo’n ouderschapsplan moet aan allerlei regels voldoen; daar kan uw advocaat u bij helpen. U moet het samen eens worden over dat plan. Daarna wordt het ingediend bij de rechtbank en beoordeeld. Vindt de rechtbank uw plan niet goed genoeg, dan moet u terug naar de tekentafel om er verder aan te werken. Wordt het plan goed bevonden, dan komt er een stempel op en kan het plan direct worden uitgevoerd.

Bent u al gescheiden of was u niet getrouwd en wilt u een omgangsregeling (bijvoorbeeld als u uw kinderen al een tijdlang niet gezien heeft, omdat u dat indertijd in hun belang achtte)? Dan kunt u uw ex een brief schrijven om te vragen of hij/zij bereid is een omgangsregeling te treffen. Is het antwoord ja, dan kunt u het samen in een overeenkomst, briefwisseling of ouderschapsplan geregeld worden, zonder tussenkomst van de rechter.

Soms verloopt het wat minder soepel. Er zijn twee redenen om voor een omgangsregeling naar de rechter te stappen: 1) de ander wil niet meewerken, 2) er is wel iets afgesproken, maar de ander houdt zich er niet aan / die regeling is niet handig, werkt niet, is achterhaald / er is iets veranderd in de situatie. De rechter vindt er dan iets van, samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, enz. Als uw ex tegenstribbelt, maar iedereen vindt een omgangsregeling in het belang van het kind, komt die omgangsregeling er uiteindelijk toch wel.

Hoe vaak mag er een tijdelijk arbeidscontract worden aangeboden?

Vroeger mochten er drie tijdelijke contracten worden aangeboden in een periode van 36 maanden. Het vierde contract was dan per definitie een vast dienstverband. Tegenwoordig is dat anders: binnen een periode van 24 maanden mag er twee keer een tijdelijk contract zijn. Het derde contract is per se een vast contract. Als de periode van 24 maanden wordt overschreden terwijl het eerste of tweede contract nog loopt, is er ook automatisch sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

Hoe zit dat eigenlijk met die transitievergoeding?

De transitievergoeding die wordt uitgekeerd bij ontslag, is bedoeld als vergoeding voor de overgang/omscholing/bijscholing naar nieuw werk. De werkgever moet het de werknemer mogelijk maken zich voor te bereiden of aan te passen aan een nieuwe functie. Vreemd genoeg gaat dat niet altijd op, want de werknemer heeft ook recht op deze vergoeding als hij al een nieuwe baan heeft. Daarom wordt de transitievergoeding wel eens vergeleken met de transfersom in het betaald voetbal.

Faillissementen vormen een uitzondering op deze regel. Gaat een bedrijf failliet, dan hebben de ontslagen werknemers geen recht op een transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding is behoorlijk ingewikkeld. Gelukkig weten wij hoe dit werkt.

Ontslag: kan dat zo maar?

Nee, dat kan niet zo maar. Het ligt eraan wat er aan de hand is.
De eerste vraag is of de medewerker een vast of een tijdelijk contract heeft. Een tijdelijk contract is alleen op te zeggen als die mogelijkheid in het contract zelf staat. Een medewerker met een vast contract kan worden ontslagen, maar alleen met een vergunning van het UWV of toestemming van de rechter. De grondslag voor het ontslag bepaalt of de werkgever naar het UWV of naar de kantonrechter moet. Kan hij zijn medewerker niet meer betalen (bedrijfseconomische reden) dan is het UWV het aangewezen loket. Is de werkgever ontevreden over de medewerker (is er sprake van disfunctioneren) dan moet hij naar de rechtbank.

Een derde mogelijkheid is om het ontslag met elkaar te bespreken en samen tot afspraken te komen. Werkgever en werknemer gaan dan in goed overleg uit elkaar en maken een vaststellingsovereenkomst. Deze optie is ingewikkelder in verband met de transitievergoeding die de werkgever altijd moet betalen, maar in feite kunt u in de vaststellingsovereenkomst vastleggen wat u wilt en hoe u het wilt. Sinds het nieuwe arbeidsrecht staat er in de wet dat de werknemer na ondertekening nog twee weken bedenktijd heeft. En als de werkgever hem daar niet op wijst, zijn dat zelfs drie weken. Toch kunt u in principe nog steeds redelijk inhoudsvrij afspreken hoe u uit elkaar gaat. Als dat niet lukt, moet u net als vroeger naar de kantonrechter of het UWV.

Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht?

Als onze cliënt kunt u erop rekenen dat de communicatie tussen u en ons absoluut vertrouwelijk is en blijft. Wij vinden het belangrijk dat u zich vrij kunt uiten en dat u zich veilig weet in de contacten met uw advocaat. Wist u dat de gesprekken die u met ons voert, onder het beroepsgeheim vallen? Advocaten zijn aan bepaalde regels gebonden. Een van die regels houdt in dat wij alles wat we over u en uw zaak te weten komen, geheim moeten houden.
Zelfs al u zich schuldig heeft gemaakt aan iets dat niet door de beugel kan.
Zelfs als we, na het aanhoren van uw verhaal, besluiten dat we u niet willen bijstaan.

Orde van Advocaten

Bij Van der Maas & Verhoog Advocaten zouden we niet anders willen. Mocht u daar nog aan twijfelen, lees dan nog even verder:

Wie als advocaat de geheimhouding schendt, is behoorlijk aan de beurt. U kunt namelijk een klacht indienen bij de Orde van Advocaten – wat u overigens ook om andere redenen kunt doen. Klachten worden door de Orde van Advocaten heel serieus genomen. Als de Orde u gelijk geeft, kunnen ze ons allerlei sancties opleggen, uiteenlopend van een berisping tot een schorsing. Zouden we ons gedrag daarna niet verbeteren, dan worden we uiteindelijk geschrapt en mogen we niet meer als advocaat werken.
Dat laat je als goede advocaat niet gebeuren!

Verschoningsrecht

In het kader van deze geheimhoudingsplicht hebben wij een zogenaamd verschoningsrecht. Mochten wij in een rechtszaak als getuige worden opgeroepen, dan mogen we ons als uw advocaat beroepen op dit verschoningsrecht en mogen we zwijgen. We hoeven dan geen informatie die we over of via u te weten zijn gekomen, aan de rechtbank te vertellen.

Kortom: u kunt bij ons vrijuit spreken!

Hoe kom ik van mijn huurder af? 


We noemen twee voorbeelden:

1. Huurder heeft een huurachterstand

Als uw huurder voldoende huurachterstand heeft, kunt u in principe met een kort geding naar de rechter. Daar laat u zien dat er een huurachterstand is. Met een vonnis in uw voordeel kunt u de huurder uit huis laten zetten. Er moet wel een dossier zijn, en de zaak ligt iets ingewikkelder als de huurder zegt dat hij zijn huur niet betaalt omdat het bijvoorbeeld binnen net zo hard regent als buiten.

2. Huurder veroorzaakt overlast

Het is moeilijker om van een huurder af te komen die overlast geeft. Wij adviseren onze cliënten om de overlast vast te leggen en een dossier op te bouwen, en coachen hen bij het op de juiste manier vastleggen van de overlast. Dat is belangrijk, want het moet zo gebeuren dat de rechter de overlast bewezen acht.

De beste raad die we u kunnen geven is: zorg voor een goed huurcontract! Te vaak zien wij onvolledige of ronduit slechte huurcontracten. In de wet staat precies wat huurders wel en niet mogen. Als u dat opneemt in het huurcontract en de huurder doet iets dat volgens het huurcontract niet mag, staat u sterker bij de rechter.